Hướng dẫn sử dụng

Xuất trình Thẻ Thành Viên hoặc Phiếu Ưu Đãi (Voucher) cho phía Thương hiệu hợp tác để hưởng các quyền ưu đãi trực tiếp khi thanh toán hóa đơn.